-5 0 +5
pl en de
Wtorek, 06.12.2011     
16:18:22
signal iduna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 

  

Złote jajka UOKiK

Złote jajka - tylko w jednym dniu 28-02-2012 na stronie UOKiK pojawiło się aż dwadzieścia pięć nowych orzeczeń dodających nowe klauzule niedozwolone dotyczące turystyki. Zapewne wynik będzie sukcesywnie poprawiany , branża znosi "złote jajka " 25 wpisów w ciągu jednego dnia , to chyba jeszcze nie rekord UOKiK . Apele , prośby branży do UOKiK

 

Złote jajka - tylko w jednym dniu 28-02-2012 na stronie UOKiK pojawiło się aż dwadzieścia pięć nowych orzeczeń dodających nowe klauzule niedozwolone dotyczące turystyki. Zapewne wynik będzie sukcesywnie poprawiany , branża znosi "złote jajka " 25 wpisów w ciągu jednego dnia , to chyba jeszcze nie rekord UOKiK . Apele , prośby branży do UOKiK o to aby zatwierdzić kilka wzorców , które spełną oczekiwania Urzędu nie dają rezultatu , łatwiej jest poprawiać kolejne rekordy poplarności medialej. Nie ma również znaczenia, że praktycznie identyczne zapisy już wcześniej znalazły się w kolekcji UOKIiK , bo przecież można to robić w nieskończonść , nie trzeba złapać króliczka , lepiej jest go gonić nic poprawiać w funkcjonalności nie trzeba . Nie jest też istotne , że rozporządzenia branżowe maja dynamikę światową , niebawem wejdą nowe rozporządzenia i znowu będzie można trochę zarobić , karać piętnować turystykę za błędy, czy naprawdę musimy się z taką popityką godzić ?
 
Oto zestawienie tych najnowszych ( starych ) zapisanych klauzul:
 
"Reklamacje wraz z dowodami potwierdzającymi zaistnienie nieprawidłowości należy zgłaszać do Lemitours w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia imprezy" (Michał Lenkiewicz "Lemitours" Centrum Podróży Lotniczych i Egzotycznych w Warszawie)
 
"Nie mogą być przedmiotem roszczeń okoliczności powodujące niewygody lub utrudnienia, znane Uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy" (Józef Słowik - Biuro Podróży "Glob" w Opolu)
 
"Jeżeli Klient zrezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, Biuro potrąca:
- opłatę manipulacyjną w wysokości 5 % ceny - przy rezygnacji do 40 dni przed rozpoczęciem imprezy
- 25 % ceny - przy rezygnacji między 30 a 15 dniem przed rozpoczęciem imprezy
- 50 % ceny - przy rezygnacji miedzy 15 a 7 dniem przed rozpoczęciem imprezy
- 90 % ceny - przy rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy" (Grajan Tour Sp. z o.o. w Olsztynie)
 
"Glob nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały przez Uczestnika wykorzystane w całości lub części z jego winy np. spóźnienie się na zbiórkę, awaria środka transportu przy imprezach z dojazdem własnym, skrócenie pobytu itp." (Józef Słowik - Biuro Podróży "Glob" w Opolu)
 
"Klient imprezy turystycznej jest odpowiedzialny za pokrycie wyrządzonych przez siebie lub swoich podopiecznych szkód w trakcie trwania imprezy turystycznej w miejscu ich powstania (hotel, autokar itp.)" (Anna Pągowska - Animac Anna Pągowska z siedzibą w Warszawie)
 
"Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w czasie trwania Imprezy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika." (Barbara Walczak-Iterman - Wirtur Barbara Walczak-Iterman w Warszawie)
 
"Wzrost kursów walut, kosztów transportu, ceł, podatku lub opłat za usługi w portach morskich i lotniczych upoważnia Sport Vita do podwyższenia ceny imprezy turystycznej, jednak nie może ono nastąpić w terminie krótszym, niż 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy" (Bartłomiej Wójciak - Sport Vita Bartłomiej Wójciak z siedzibą w Gliwicach)
 
"Scuba Travel nie zwraca wartości świadczeń, których uczestnik nie wykorzystał w czasie trwania imprezy" (Bożena Chmiel - Scuba Travel Bożena Chmiel z siedzibą w Warszawie)
 
"Klient nie może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy od Organizatora w przypadku (...) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba wymagana dla danej imprezy, która wynosi 40 % zakontraktowanych miejsc w przewozie pasażerskim i odnosi się do każdego państwa, do którego Organizator oferuje pakiet" (Biuro Podróży Exim Tours sp. z o.o. z/s w Warszawie)
 
"Niewykorzystanie z któregokolwiek ze świadczeń przez Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej przez niego kwoty" (Anna Andryjałowicz - Biuro Podróży Pantur z siedzibą w Katowicach)
 
"Do rozpatrzenia ewentualnych sporów wynikających z niniejszych warunków uczestnictwa i umów B.P. Eskapada określa jako właściwy Sąd Rejonowy w Słupsku" (Grażyna Buzuk - Biuro Podróży Eskapada z siedzibą w Słupsku)
 
"Klient zobowiązany jest do pokrycia wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprez w miejscu ich powstania (hotel, autokar itp.)" (Anna Andryjałowicz - Biuro Podróży Pantur z siedzibą w Katowicach)
 
"Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody, za które mają obowiązek w miejscu jej powstania, z własnych środków zapłacić" (Ewa Chilińska-Baftija - Polsko-Austriackie Biuro Podróży Victoria Travel z siedzibą w Krakowie)
 
"AMiT "Bemol" nie bierze odpowiedzialności materialnej za zgubienie, zniszczenie: instrumentów muzycznych, telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych w trakcie trwania imprezy." (Jerzy Skoczylas)
 
"Biuro nie dokonuje zwrotu wartości jedynie tych świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn takich jak rezygnacja z całości lub części programu, spóśnienie się na miejsce zbiórki lub skrócenie pobytu" (Ewa Chilińska-Baftija - Polsko-Austriackie Biuro Podróży Victoria Travel z siedzibą w Krakowie)
 
"Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy strony poddają właściwemu rzeczowo sądowi w Cieszynie" (Maja Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu)
 
"Koszty rezygnacji:
- zwrot całości w przypadku rezygnacji do 21 dni od rozpoczęcia imprezy,
- 30 % potrącenia ceny imprezy w przypadku rezygnacji od 21 do 15 dni przed rozpoczęciem imprezy,
- 50 % potrącenia ceny imprezy w przypadku rezygnacji od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy,
- 80 % potrącenia ceny imprezy w przypadku rezygnacji od 6 do 1 dnia przed rozpoczęciem imprezy,
- 100 % ceny imprezy w przypadku rezygnacji w dniu imprezy bądź nie zgłoszenia się na zbiórkę." (Grażyna Buzuk - "Biuro Podróży Eskapada" w Słupsku)
 
"Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej dokonanej wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła z przyczyn leżących po stronie biura, takich jak odwołanie wycieczki przez biuro, standard zakwaterowania, trasa wycieczki, termin, środek transportu, a uczestnik zmiany nie zaakceptuje i powiadomi o tym biuro najpóźniej w ciągu trzech dni od daty zawiadomienia o zmianie. Nie zgłoszenie rezygnacji w tym terminie uważane będzie za akceptację zmienionych warunków" (Ewa Chilińska-Baftija - Polsko-Austriackie Biuro Podróży Victoria Travel z siedzibą w Krakowie)
 
"W przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po stronie Klienta takich jak: odmowa wydania paszportu, nieważność wymaganych dokumentów, niedotrzymanie przez Klienta terminów wpłat, uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne oraz innych, Klient zobowiązany jest do zapłacenia następujących opłat:
a) 10 % ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 35 dni przed rozpoczęciem imprezy
b) 20 % ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 34-21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
c) 90 % ceny imprezy przy rezygnacji między w okresie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy" (Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe "Janter" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)
 
"Jeżeli Uczestnik rezygnuje z uczestnictwa w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie [...], Organizator z uwagi na poniesione koszty organizacji potrąca:
a) 20% ceny przy rezygnacji między 60 a 15 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
b) 50% ceny przy rezygnacji między 14 a 5 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
c) 95% ceny przy rezygnacji krótszej niż 4 dni przed rozpoczęciem imprezy." (Jerzy Skoczylas)
 
"Uczestnikowi nie przysługuje zwrot równowartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie trwania imprezy z przyczyn leżących po jego stronie (m.in. spóźnienie się na miejsce rozpoczęcia imprezy, przerwanie podróży, skrócenie pobytu, awaria własnego środka transportu, nieprzestrzeganie)." (Jerzy Skoczylas)
 
"Koszty ponoszone przez Uczestnika w przypadku rezygnacji z imprezy:
a) opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł od osoby w razie rezygnacji w terminie dłuższym niż 35 dni,
b) 30 % ceny imprezy w przypadku rezygnacji w terminie od 34 dni przed rozpoczęciem imprezy,
c) 60 % ceny imprezy w przypadku rezygnacji w terminie od 15 dni przed rozpoczęciem imprezy,
d) 100 % ceny imprezy w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy." (Maja Travel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu)
 
"Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora a także współdziałać w celu uniknięcia ewentualnych dalszych szkód. Jeżeli usterka w realizacji umowy nie została naprawiona Klient ma prawo wnieść pisemną reklamację w terminie 7 dni od zakończenia imprezy. Winna ona być złożona w formie pisemnej, w miejscu zawarcia umowy lub przesłana bezpośrednio do siedziby organizatora. Do reklamacji Klient dołącza zgłoszenie wadliwego wykonania umowy w miejscu jego powstania, potwierdzone przez pilota lub rezydenta organizatora, a w przypadku imprez indywidualnych - lokalnego przedstawiciela organizatora" (Level Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach)
 
"Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy wydział cywilny sądu powszechnego miejsca lokalizacji Biura Podróży - Janter, czyli w Warszawie" (Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe "Janter" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)
 
"Klient ma prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej do 7 dni po zakończeniu imprezy" (Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe "Janter" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)
 
TUR-INFO.pl z dnia 2012-02-28 :
Jak widać wczorajszy dzień był dobry dla urzędników w UOKiK. Pozostaje tylko pytanie po co po raz kolejny są wprowadzane do rejestru klauzule bardzo zbliżone do już istniejących klauzul niedozwolonych? To tylko pogłębia chaos i sprawa, iż napisanie prawidłowej umowy lub regulaminu przez organizatora przypomina drogę przez mękę. Ale przecież to nie jest problem sądu, czy urzędników...
autor: Śląska Izba Turystyki, data dodania: 28.04.2012, 00:00
źródło: TUR-INFO.pl z dnia 2012-02-28
 

Komentarze do wiadomości

Na razie nikt nie dodał jeszcze komentarza. Bądź pierwszą osobą która pozostawi tutaj komentarz.

 

Napisz komentarz

Wypełnij wszystkie pola.


Trwa ładowanie...