-5 0 +5
pl en de
Wtorek, 06.12.2011     
16:18:22

Statut Izby

STATUT ŚLĄSKIEJ IZBY TURYSTYKI

ROZDZIAŁ I : POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

1. Izba nosi nazwę „ Śląska Izba Turystyki " zwana dalej Izbą.
2. Izba jest regionalną organizacją samorządu gospodarczego , reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów.

§ 2

Izba jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

§ 3

1. Izba działa na terenie województwa śląskiego a jej siedzibą jest miasto Katowice.
2. Izba może tworzyć oddziały terenowe.

§ 4

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30.05.1989 r. o izbach gospodarczych, DZ.U. nr 35 poz. 195, oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 5

Izba może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji wspierający wspierających
rozwój gospodarczy lub zainteresowanych rozwojem turystyki.

§ 6

1. Izba używa pieczęci z napisem „ŚLĄSKA IZBA TURYSTYKI" w Katowicach.
2. Izba posługuje się zastrzeżonym znakiem firmowym.

§ 7

1. Funkcje we władzach Izby sprawowane są społecznie.
2. Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych ogólnie
obowiązującymi przepisami.
3. Dochód z działalności Izby służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między jej członków.

 

ROZDZIAŁ II: PODSTAWOWE ZADANIA IZBY ORAZ FORMY ICH REALIZACJI


§ 8

Do podstawowych zadań Izby należy:
1. reprezentowanie interesów członków Izby wobec organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji gospodarczych;
2. organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych, prawnych i społecznych;
3. inicjowanie zmian i wyrażanie opinii w przepisach dotyczących turystyki międzynarodowej, krajowej oraz przewozu osób;
4. upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu przedmiotu działania zrzeszonych w Izbie podmiotów gospodarczych;
5. inicjowanie działań zmierzających do podniesienia poziomu świadczonych usług;
6. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej;
7. współdziałanie w zakresie stworzenia wspólnego systemu doskonalenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kształcenia kadr;
8. podejmowanie działalności gospodarczej na zasadach określonych ogólnie obowiązującymi przepisami.

§ 9

Podstawowe działania Izba realizuje poprzez :
1. udzielanie pomocy i porad swoim członkom, organizowanie współpracy między nimi i wspieranie ich inicjatyw gospodarczych;
2. organizowanie świadczeń na rzecz członków Izby oraz pomoc organizacyjno - prawną i doradczo - konsultacyjną ;
3. inicjowanie badań rynku turystycznego oraz wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki w zakresie turystyki,
4. uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych dotyczących spraw objętych podstawowymi zadaniami Izby;
5. delegowanie swoich przedstawicieli do uczestnictwa w pracach instytucji urzędów stanowiących i opiniodawczych;
6. informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju turystyki;
7. dokonywanie analiz i ocen wdrażania oraz funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej w zakresie turystyki;
8. prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej i marketingowej;
9. popieranie rozwoju kształcenia zawodowego, inspirowanie i organizowanie dokształcania zawodowego w dziedzinie turystyki;
10. organizowanie działań promocyjnych w zakresie turystyki;
11. organizowanie wystaw i targów, wymiany doświadczeń pomiędzy swoimi członkami oraz udział w imprezach promocyjnych, targach krajowych i zagranicznych,
12. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków Izby;
13. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: działalności wydawniczej, doradztwa w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania, reklamy, organizacji targów i wystaw, działalności związanej z informatyką;
14. gromadzenie funduszy na realizację zadań statutowych;
15. wykonywanie zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji państwowej w dziedzinie turystyki, promocji turystycznej, przewozu osób i działań zleconych.

§ 10

Dla sprawnego realizowania celów statutowych Izba powołuje stałe biuro wyposażone w środki techniczne i finansowe, umożliwiające prowadzenie działalności organizacyjnej i merytorycznej Izby.

 

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkowie Izby dzielą się na :
1. zwyczajnych;
2. honorowych;
3. stowarzyszonych.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie turystyki, oraz organizacje zrzeszające podmioty prowadzące działalność gospodarczą jako uboczne zajęcie zarobkowe.
2. Członek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym,
b) wybierać i być wybieranym do władz Izby;
c) zgłaszać postulaty o wnioski wobec władz Izby;
d) korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Izby;
e) używać znaku graficznego Izby, zgodnie z zasadami opracowanymi przez Zarząd Izby.
3. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) brać czynny udział w realizacji zadań Izby;
b) przestrzegać postanowień Statutu i Uchwał władz Izby
c) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 13

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju turystyki.
2. Członek honorowy ma prawo:
a) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym;
b) być wybieranym do władz Izby;
c) korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Izby;
3. Członek honorowy jest obowiązany przestrzegać postanowień Statutu i Uchwał władz Izby.

§ 14

1. Osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością Śląskiej Izby Turystyki, a nie spełniające warunków umożliwiających uzyskanie członkostwa zwyczajnego, mogą uzyskać statut członka stowarzyszonego.
2. Członek stowarzyszony ma prawo:
a) uczestniczyć z głosem doradczym w pracach organów Izby;
b) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Izby.
4. Członek stowarzyszony jest obowiązany przestrzegać postanowień Statutu i Uchwał władz
Izby.

§ 15

Członkowie nie będący osobami fizycznymi są reprezentowani we władzach Izby przez swoich przedstawicieli.

§ 16

1. Członkami zwyczajnymi są podmioty, które :
a) zgłosiły akces do Śląskiej Izby Turystyki na jej zebraniu założycielskim,
b) zostały przyjęte w poczet członków decyzją Zarządu Izby przy spełnieniu warunków prowadzenia udokumentowanej działalności gospodarczej w zakresie turystyki przez okres minimum 1 roku i po złożeniu pisemnego wniosku z rekomendacją 2 członków Izby.
2. Decyzję o przyjęciu na członka stowarzyszonego podejmuje Zarząd Izby w oparciu o pisemny
wniosek podmiotu ubiegającego się o członkostwo wraz z rekomendacją dwóch członków Izby.
3. Zasady udzielania rekomendacji, o której mowa w ust. 1 i 2 określa Zarząd Izby.
4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie.

§ 17

1. Członkostwo w Izbie ustaje na skutek:
a) wystąpienia członka Izby;
b) skreślenia z listy członków Izby;
c) wykluczenia członka Izby;
d) likwidacji Izby;
e) likwidacji podmiotu gospodarczego, będącego członkiem Izby,
f) zaprzestania prowadzenia działalności przez podmiot będący członkiem Izby.
2. Wystąpienie członka Izby następuje po jego pisemnym powiadomieniu Zarządu Izby.
3. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku zalegania w opłacaniu składek członkowskich za co najmniej jeden 6 - miesięczny okres płatności.
4. Członek Izby może być wykluczony, jeżeli działa wbrew istotnym interesom Izby lub jej członków, nie wykonuje zobowiązań, prowadzi działalność sprzeczną z zasadami etyki w działalności gospodarczej, narusza postanowienia Statutu bądź władz Izby.
5. Decyzję o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd Izby, powiadamiając pisemnie zainteresowanego oraz pozostałych członków Izby.
6. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia bądź wykluczenia służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30dni od daty otrzymania uchwały.
7. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, prawa i obowiązki członka Izby, którego decyzja o skreśleniu lub wykluczeniu dotyczy, są zawieszone - członek Izby nabywa je ponownie po podjęciu Uchwały przez Walne Zgromadzeniu uchyleniu decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu.

ROZDZIAŁ IV: WŁADZE IZBY


§ 18

Władzami Izby są:
1. Walne Zgromadzenie;
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna

§ 19

1. Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata.
2. Nie można być równocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Funkcje we władzach Izby wykonywane są osobiście.

WALNE ZGROMADZENIE


§ 20

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
a) uchwalanie kierunków i programów działania;
b) uchwalanie zmian statutu;
c) wybór członków władz Izby w głosowaniu tajnym,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Izby,
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi lub poszczególnym jego członkom - na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) zatwierdzenie rocznego budżetu Izby, sprawozdania finansowego z działalności Izby w danym okresie sprawozdawczym i ustalenie wysokości składek członkowskich,
g) nadawanie godności członka honorowego,
h) rozpatrywanie odwołań od decyzji władz Izby,
i) podejmowanie decyzji w istotnych sprawach majątkowych,
j) podjęcie uchwały o likwidacji Izby i rozdysponowanie jej majątku..
3. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd Izby do podejmowania decyzji w sprawach określonych w ust.2, pkt. a, f, h, i.


§ 21

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane co najmniej raz w roku w terminach umożliwiających zatwierdzenie budżetu i sprawozdania finansowego Izby.
3. Termin, porządek obrad ustala Zarząd Izby i pisemnie powiadamia o tym członków Izby najpóźniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Izby z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź 1/3 członków Izby.
5. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Izby musi być złożony na piśmie wraz z proponowanym porządkiem obrad.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5 przy czym nie może ono podejmować decyzji w sprawach, które nie zostały podane do porządku obrad.


§ 22

1. Na Walnym Zgromadzeniu udział biorą:
a) członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym;
b) pozostali członkowie oraz zaproszeni goście - z głosem doradczym.
Członkowie Izby są reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu przez swoich umocowanych przedstawicieli.
2. Członek Izby ma prawo do jednego głosu.


§ 23

1. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50%zwyczajnych członków Izby.
2. W przypadku nie zrealizowania porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a w szczególności z powodu braku quorum, o którym mowa w ust. 1, może być wyznaczone Walne Zgromadzenie w drugim terminie, nie później niż za 14 dni i Zgromadzenie takie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.


§ 24

1. Jeżeli szczegółowe postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Izby zapadają zwykła większością głosów.
2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru członków władz Izby.
3. Głosowanie może być tajne po przyjęciu przez Walne Zgromadzenie wniosku o uchylenie jawności głosowania.

ZARZĄD IZBY

§ 25

Zarząd jest organem wykonawczym Śląskiej Izby Turystyki, kieruje całokształtem jej działalności i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem.


§ 26

Do kompetencji Zarządu Izby w szczególności należy:
a) reprezentowanie Izby na zewnątrz,
b) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,
c) przygotowywanie planów i sprawozdań z działalności Izby,
d) zaciąganie zobowiązań w ramach zatwierdzonego budżetu Izby,
e) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
f) przyjmowanie nowych członków, skreślenie i wykluczenie członków Izby,
g) powoływanie organów doradczych i opiniotwórczych,
h) ustalanie zasad korzystania z firmowego znaku graficznego Izby,
i) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Izby,
j) określanie zasad rekomendacji dla przystępujących członków ,
k) rozpatrywanie sporów między członkami powstałych na tle działalności,
l) zatrudnianie i zwalnianie dyrektora biura Izby,
m) wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych do kompetencji innych władz.


§ 27

1. Zarząd Izby skład się z 5 - 11 osób, w tym prezesa, 1 - 3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie wyłącznie spośród członków Izby.
2. Prezesa Zarządu Izby wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie, według zasad określonych w przyjętym regulaminie wyborów.
3. Wiceprezesów, sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd spośród siebie na pierwszym posiedzeniu Zarządu zwołanym na wniosek Prezesa Zarządu, który o wyborze powiadamia Komisję Rewizyjną.
4. Liczbę członków Zarządu każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie.
5. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru.


§ 28

1. Posiedzenia Zarządu Izby zwoływane są w zależności od potrze, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
2. Termin, miejsce i porządek obrad ustala Prezes, zawiadamiając członków Zarządu Izby nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej ½ członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezes.

KOMISJA REWIZYJNA


§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Izby. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Izby w szczególności należy:
a) przeprowadzenie kontroli całokształtu działalności Izby przynajmniej raz w roku,
b) ocena działalności statutowej i finansowej Izby i występowanie z wnioskami do Zarządu Izby,
c) żądanie od Zarządu Izby wyjaśnień, określanie terminu i sposobu usunięcia nieprawidłowości,
d) występowanie z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium.


§ 30

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu pod kierunkiem i na wniosek przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie.
3. Postanowienie paragrafu 27 pkt 5 stosuje się odpowiednio.


§ 31

Szczegółowy zakres działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej określają uchwalone przez te władze ich regulaminy organizacyjne, które zatwierdza Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ V: MAJĄTEK IZBY


§ 32

1. Majątek Śląskiej Izby Turystyki stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.
2. Majątek Izby powstaje z :
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków zapisów,
c) własnej działalności gospodarczej,
d) dochodów z majątku Izby,
e) dotacji,
f) innych prawnie dozwolonych źródeł.


§ 33

Do składania w imieniu Izby oświadczeń woli wystarczające jest działanie jednej upoważnionej osoby. Upoważnionymi osobami są : prezes, wiceprezesi lub upoważniony przez prezesa przedstawiciel.


§ 34

Do czynności prawnych w imieniu Śląskiej Izby Turystyki w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie Prezesa i jednego członka Zarządu.

 

ROZDZIAŁ VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

1. Izba prowadzi działalność w ramach posiadanych środków.
2. Izba może prowadzić biuro, którym kieruje dyrektor, zatrudniony przez Zarząd.
3. Dyrektor Biura działa w granicach umocowania udzielonego przez Zarząd.
4. Zakres i tryb działania oraz strukturę biura określi regulamin uchwalony przez Zarząd Izby.


§ 36

1. Zmiana statutu i likwidacja Izby wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności nie mniej niż połowy członków uprawnionych do głosowania
2. W razie podjęcia uchwały o likwidacji Izby, Walne Zgromadzenie wyznaczy likwidatora, który wykona postanowienia dotyczące przeznaczenia majątku Izby.

 
data ostatniej modyfikacji: 28.12.2011, 12:30